A Nitrokémia Rt. 1997. évi szervezeti szétválasztását követően a 2236/1997. (VII.29.) Kormányhatározatban rögzítetteknek megfelelően előzetes programtervben kerültek rögzítésre a Nitrokémia Rt területén lévő környezeti károk felszámolásának feladatai:

 • a teljes területen a múltban felhalmozott veszélyes és nem veszélyes  hulladékok ártalmatlanítása,
 • a szennyvízcsatorna rendszer rekonstrukciója,
 • a leállított és leállítandó gyártástechnológiák épületeinek, építményeinek, technológia eszközeinek vegyianyag-mentesítése és elbontása a hulladékok ártalmatlanításával,
 • a szennyezett területek részletes tényfeltárása és a szennyezett talajok és talajvizek kármentesítése.

A környezeti kármentesítés első ütemében felszámolásra kerültek a 22.000 t mennyiségű veszélyes hulladékot tartalmazó szennyvíziszap tárolók, a szentgáli hulladékégető salaktárolója (15.000 t), megvalósult a szennyvízcsatorna rendszer- és szennyvízkezelési technológia teljes rekonstrukciója.

A környezeti kármentesítés második ütemében – amelynek műszaki munkái érdemben 2007. év végéig befejeződtek – a következő feladatok kerültek végrehajtásra:

 • A higanykatódos technológiával dolgozó „Klóralkáli üzem” teljes felszámolása, az épületek és építmények elbontásával és a technológia területén a higannyal szennyezett talaj (mintegy 35.000 tonna mennyiségben) talajcserével történő kármentesítése.
 • Az ún. „Külső égető” ipari hulladéklerakó felhagyása, amelynek műszaki kivitelezése során 1.000.000 tonna veszélyes hulladék és szennyezett talaj került a hatályos jogszabályoknak megfelelő szigeteléssel ellátott hulladéklerakóba. Itt került továbbá elhelyezésre 23.500 tonna veszélyes anyagokkal szennyezett bontási hulladék és szennyezett talaj, amely a más területeken folyó környezeti kármentesítésből került ki.
 • Megtörtént a környezetben élő lakosság által, a szaghatás miatt rendszeresen kifogásolt tisztítatlan szennyvizek tározóinak felszámolása, a kiülepedett szennyvíziszapok és szennyezett gáttestek - együttesen 391.000 tonna mennyiségű – előkezelése, engedélyezett szigetelt kezelőterületen történő elhelyezése.
 • A Balatonfűzfő város közigazgatási területén lévő Központi 1. telephelyén leállított növényvédőszer, intermedier és nitrocellulóz gyártástechnológiák 74 épülete, 32 építménye és 5 tartályparkja elbontásra került. A bontási munkákat követően mintegy 37.000 tonna szennyezett talaj és „eltemetett hulladék” a korábbiakban említett hulladéklerakóba való szállítása vált szükségessé.
 • A szennyezett talajvizű terülteken kármentesítő rendszerek épültek, a területenként 10–24 db kitermelő kút éve folyamatosan üzemel. A talajvíz állapotának monitorozása a talajvízfigyelő kutak évenkénti 3–4 alkalommal végzett, 15–40 szennyező-anyag vizsgálatával folyamatos.

A Nitrokémia Zrt. a környezeti kármentesítési munkákat  a Nitrokémia 2000 Rt. felszámolása után a felhagyott technológiák területein  folytatta:

 • A klórlogisztikai terültén további higannyal szennyezett területek és a telephelyen működő növényvédőszer- és intermedier gyártástechnológiák területein a kármentesítések  a részletes tényfeltárást követő műszaki beavatkozási tervek szerint
 • A Veszprémi Séd-Nádor csatornában - előzetes vizsgálatokkal felmért 20 – 25 km-es szakaszán - a mederüledékekben felhalmozódott higanyszennyezés miatti kármentesítés.
 • 2009-2013-ig a kiépített talajvíz kármentesítési rendszerek üzemeltetése, a szennyezett területek monitorozása.

A Nitrokémia Zrt. környezeti kármentesítési munkái eredményeként létrejövő „barnamezős” ipari ingatlanokon lehetővé válik új, környezetbarát fejlesztések megvalósulása.


Simontornyán az 1780 óta működő bőrgyár 35 hektáros területén a bezárást követően hátrahagyott, kezeletlen hulladékok okozta károk felszámolása 2009. novemberében kezdődött. A Nitrokémia Zrt megbízásából a feladatokat a Simontornya 2009 Konzorcium végzi. 2012-ig elkészült a szennyezett épületek, pakura tároló, savas medencék elbontása, a krómmal átitatott iszapkazetták felszámolása a gyártelep mögött. Az átszennyezett talaj elszállítását követően a terület tiszta földdel lett visszatöltve.
Az eltemetve rothadó, sózott-kötözött bőrök előkezelés után szállíthatók, az ehhez szükséges komposztáló rendszer 2012-ig kialakításra került.Megépült a talajvíz kezelő rendszer, mely várhatóan 2 év üzemelés alatt átöblítéssel távolítja el a fehérje tartalmú sókat, meszes, kénes, krómtartalmú cserzőanyagokat, oldószereket és pakurát, egyéb toxikus fémeket.


A Séd-Nádor vízfolyás Királyszentistván-Sióagárd közötti szakaszán a Nitrokémia Ipartelepek szennyvizei a mederüledéket mintegy 125 km hosszon jelentős mértékben elszennyezték toxikus fémekkel, amelyek közül jelentős környezeti kockázatot jelent a higany, kadmium és az ólom. Az okozott környezeti kár felszámolását a szennyezett mederüledék eltávolításával lehet csak megoldani.
A szennyezettségek megjelenését és az ezzel összefüggő természetes határokat is kifejező négy szakaszra bontották a mederhosszt. A Királyszentistván-Péti víz torkolata között van az 1. szakasz, a Péti víz-Gaja torkolat között a 2. szakasz, a Gaja torkolat és Malom-csatorna becsatlakozások között a 3. szakasz, és ez alatt a Sióagárdi Sió torkolatig terjed a 4. szakasz. Az elővizsgálatok azt jelezték, hogy az 1.-2. szakaszokon fordul elő jelentősebb szennyezés, az alsóbb szakaszokon pedig kisebb és több szennyezőtől származtatható szennyezésekre lehet számítani.
A környezeti kár felszámolására kármentesítési program indult, amelynek kötelezettje és egyben lebonyolítója az állami tulajdonban lévő NITROKÉMIA Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., a pénzügyi forrásokat pedig állami felelősségvállalás keretében a Magyar Állam költségvetésből biztosítja. A kivitelezési munkákhoz szükséges engedélyezési és kiviteli terveket a Séd-Nádor 2009 Konzorcium biztosítja.
2012. szeptember 25-én átadásra került a Vízügyi Igazgatóság részére üzemeltetés céljából a Királyszentistván és a Papkeszi között kármentesített és helyreállított mederszakasz.