A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésérő szóló 2009. évi CXXII törvényben megfogalmazott előírásoknak megfelelően az alábbiakban közzé tesszük a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottsági tagok, a Mt. 208§ szerinti vezető állású munkavállalók, továbbá a cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatait.
Továbbá az átláthatóság minél teljeskörűbb biztosítása érdekében a
- a társaság alapszabályát,
- az éves beszámolóit,
- a szervezeti ábrát,
- kapcsolattartási pontot,
- az éves közbeszerzési tervet,
- a társaság tulajdonosi struktúráját.

Közérdekű adatok igénylése:

A Nitrokémia Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének eleget téve teljesíti a részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
  1. Személyesen: a Nitrokémia Zrt. titkárságán a 8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2. címen.

Ügyfélfogadási idő: Munkanapokon 8.00. – 15.00. óra között.

  1. Írásban: a Nitrokémia Zrt.-nek címezve: 8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2. címen.

  2. Elektronikusan: a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

  3. Telefonon: a (88) 543-300 telefonszámon.

  4. Telefaxon: a (88) 543-301 telefonszámon

Az Nitrokémia Zrt. részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről az Ellenőrzési és Koordinációs osztály gondoskodik.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Nitrokémia Zrt. az igény tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget, mely határidő jelentős terjedelmű adatigénylés esetén 15 nappal meghosszabbítható.
 
Jogorvoslat

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.